Tüzük

İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİdir.

Derneğin Unvanı: “İGD - İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü”dür.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı; gençlerin bilgi ve becerilerini eğitim ve uygulamalar ile geliştirerek, toplumun sorunlarına doğrudan katılım sağlayacak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci genç beyinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmak, eğitimlerine maddi ve manevi destek olmak, ulusal ve uluslararası her düzeyde gençlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı ve destek olmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmaları fiilen yapmak ve yapanları desteklemek;
 2. İnsan sevgisini gençlere ve topluma aşılayacak kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek;
 3. Toplumun değerlerinin gençlere ve çocuklara öğretilmesi ve sevdirilmesi, İstanbul tarih ve kültür mirasının yeni nesillere aktarılabilmesi için kitap, broşür, süreli yayın, film, tiyatro, dizi film, çizgi film vs. çalışmalar yapmak, sabit ve gezici sergiler organize etmek, okullar arasında yarışmalar ve muhtelif etkinlikler düzenlemek;
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, web sayfası gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak;
 5. Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi, çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.
 6. Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt ve dershane ücretleriyle kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak.
 7. Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.
 8. Yangın, deprem, sel ve buna benzer tabii afetlerden zarar görenlere yardım etmek, kurtarma grupları oluşturmak. Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek.
 9. Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd, dvd, vcd, film, videokaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak, basın toplantıları düzenlemek.
 10. Şehit ailelerine ve gazilere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.
 11. Hat, tezhip, ebru, çini, takı, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri el beceri kursları ile kermes ve sergi açmak.
 12. Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek. Kültür mirasımıza sahip çıkar, tarihi binaların restorasyonu veya ihyası için proje çalışması yapar. İlgili kuruşlarla işbirliği yaparak yeniden topluma kazandırır.
 13. Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak.
 14. Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.
 15. Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak. Doğal kaynakların hor kullanılması ve kirletilmesine karşı mücadele etmek.
 16. Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.
 17. Kanunlara uygun olarak ve ilgili bakanlıktan izin alarak derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak. Savaş ve tabii afetler gibi felaketler karşısında yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, elde edilecek ayni ve nakdi yardımları bizzat veya diğer meşru kanallardan kendilerine ulaştırmak. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü meseleleri ile ilgilenmek ve yardımcı olmak.
 18. Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıktan izin alarak ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak. 
 19. Çalışma şeklini yönetim kurulunun belirleyeceği müşterek projeler üretmek;
 20. Derneğin faaliyet alanlarına giren konularda akademisyen ve araştırmacılardan çalışma gurupları oluşturmak;
 21. Özürlülerle ilgili bedensel zihinsel ve ruhsal durumu nedeniyle yardıma muhtaç kişiler için proje üretmek, uygulamak.
 22. Gençlerimizin, dünya sıralamasında ülkemizin 2023’e kadar ilk 5’e girme düşüncesini benimsetebilmesi ve 2071 yılına kadar ilk 3’e yükseltebilmesini gençlerin gönüllerine yerleştirebilmek.
 23. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
 24. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek; kurban toplamak yurt içi ve yurt dışı yoksullara dağıtmak.
 25. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;
 26. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;
 27. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;
 28. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;
 29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 30. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
 31. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak;
 32. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak;
 33. Derneğin amacına uygun BM, AB, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, İŞKUR vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarına teklif hazırlamak ve uygulamak,
 34. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak;

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel ve sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir….